Canllaw i Ddeall Diwylliant Canada

Canllaw i Ddeall Diwylliant Canada

Hoci iâ - un o chwaraeon mwyaf poblogaidd Canada, os mwyaf poblogaidd


Mae'n debyg y byddai unrhyw un sy'n ymweld â Chanada am y tro cyntaf eisiau ymgyfarwyddo â diwylliant a chymdeithas Canada y dywedir ei fod yn un o'r rhai mwyaf blaengar ac amlddiwylliannol yn y byd Gorllewinol. Gyda dylanwadau yn amrywio o Ewropeaidd, gan gynnwys Prydain a Ffrangeg, i America, mae diwylliant Canada yn rhannu cysylltiadau nid yn unig â'r rheini ond mae diwylliant y pobl frodorol yn byw yn y wlad yn ogystal â'r mewnfudwyr o bob cwr o'r byd sydd wedi'i gwneud yn gartref iddynt. Yn hynny o beth, mae'n grochan toddi gwirioneddol o ddiwylliannau, arferion, ieithoedd a'r celfyddydau. Gyda gwerthoedd gwirioneddol flaengar yn cael eu hyrwyddo gan bolisïau'r llywodraeth hefyd, megis gofal iechyd a ariennir yn gyhoeddus, gwell system drethu, ymdrechion i ddileu tlodi, rheoli gynnau, cyfreithloni priodas o'r un rhyw, hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac ethnig, ac ati, mae'n un o'r gwledydd datblygedig mwyaf blaengar a rhyddfrydol yn y Gorllewin.

Nid yw'n syndod y byddai pobl eisiau ymweld â'r wlad naill ai dim ond ar gyfer twristiaeth a golygfeydd neu at ddibenion eraill fel busnes, ac ati. Os ydych chi'n bwriadu ymweld â Chanada, peidiwch â phoeni mwy am sut brofiad fyddai mewn gwlad newydd, ryfedd. Bydd y Canllaw hwn i Ddeall Diwylliant Canada yn eich helpu i gael amcangyfrif o sut beth fyddai yno a bydd yn cyfrannu at gael taith golygfeydd neu daith fusnes lwyddiannus yng Nghanada.

Darllenwch am Mathau Visa Canada.

Rhai Ffeithiau Rhagarweiniol Am Ganada

Mae Canada wedi'i lleoli ar gyfandir Gogledd America, gan rannu ffin ag UDA. Wedi'i fenthyg o un o Ieithoedd brodorol Canada, mae enw'r wlad yn golygu 'pentref' neu 'anheddiad', ac yn ei Phrifddinas, ystyr Ottawa yw 'masnachu'. Sgwâr gwyn yw baner Canada sy'n cynnwys deilen masarn goch, symbol nodweddiadol o'r wlad. Gyda phoblogaeth o dros 37 miliwn o bobl, mae Canada yn a democratiaeth seneddol ffederal a hefyd yn rhan o'r Cymanwlad y Cenhedloedd, sy'n golygu er ei bod yn wlad hunan-lywodraethol, nad yw'n wladfa ym Mhrydain bellach, Brenhines Lloegr yw ffigwr symbolaidd y wlad o hyd. Roedd Canada hefyd ar un adeg yn wladfa Ffrengig, a orchfygwyd yn ddiweddarach gan y Prydeinwyr, felly mae ganddi treftadaeth drefedigaethol ddeuol mae hynny'n dylanwadu ar ei ddiwylliant heddiw.

Amrywiaeth Ieithyddol ac Ethnig yng Nghanada

Mae gan Ganada ddwy iaith swyddogol oherwydd ei hanes trefedigaethol, sef Saesneg a Ffrangeg ac mae'r rhain yn cael y dylanwad amlycaf ar ddiwylliant y wlad. Ond mae gan Ganada hefyd dros 60 o ieithoedd Cynfrodorol neu Gynhenid ​​sy'n cael eu siarad ledled y wlad. Ar wahân i hynny, oherwydd ei bod yn wlad eithaf agored i fewnfudo, gyda'r y gyfradd uchaf o fewnfudo yn y byd i gyd, ac yn wir wedi cael ei wneud yn gartref gan fewnfudwyr o bob cwr o'r byd, mae gan Ganada siaradwyr ieithoedd fel Pwnjabeg, Eidaleg, Sbaeneg, Almaeneg, Cantoneg, Tagalog, Arabaidd, a llawer o rai eraill. Nid yn unig yn ieithyddol, mae Canada yn amrywiol o ran ethnigrwydd hefyd, wedi'i phoblogi gan bobloedd Cynfrodorol, pobl â threftadaeth Brydeinig a Ffrengig, a phobl sydd wedi mudo o Ewrop neu wledydd De Asia fel India a Phacistan, pob un ohonynt yn perthyn i grefyddau a chredoau amrywiol, fel fel Cristnogaeth, Hindŵaeth, Sikhaeth, Islam, Bwdhaeth ac Iddewiaeth.

Poutine - dysgl Quebecois sy'n boblogaidd ledled Canada.

Rhai Tollau Canada

Mae rhai arferion Canada y dylech chi mae'n debyg eu gwybod wrth ymweld â'r wlad

  • Mae arfer tipio 15-20% o'r bil i staff aros a bartenders mewn bwytai a bariau a 10% i ddarparwyr gwasanaeth eraill fel gyrwyr tacsi, trinwyr gwallt, ac ati.
  • O'r fath yn Traddodiadau Ffrengig mewn rhannau Ffrangeg o Ganada fel Quebec fel defnyddio'r rhagenw ffurfiol 'vous' ar gyfer 'chi' wrth ryngweithio â rhywun newydd; cyfarch pobl â chusan ar bob boch; mynd â photel o win o ansawdd da neu rai blodau i bartïon cinio, ac ati.

Ar wahân i hyn, mae arferion a thraddodiadau Canada yn eithaf tebyg i'r Unol Daleithiau '.

Canada mewn Diwylliant Poblogaidd

Mae rhai o'r pethau y mae Canada yn fwyaf enwog amdanynt ac sy'n cael eu crybwyll mewn diwylliant poblogaidd sy'n ymwneud ag unrhyw sgwrs am y wlad yn cynnwys pethau fel surop masarn, gyda 80 y cant o gyflenwad y byd o surop masarn yn cael ei wneud yng Nghanada; hoci iâ, sydd Chwaraeon gaeaf cenedlaethol Canada ac mae mor boblogaidd yno â chriced neu bêl-droed mewn llawer o wledydd eraill; Northern Lights, sy'n ffenomen naturiol syfrdanol sydd i'w gweld nid yn unig mewn gwledydd fel Gwlad yr Iâ, y Ffindir, a Norwy, ond yng Nghanada hefyd; bywyd gwyllt egsotig, fel eirth gwyn, a rhai o'r parciau cenedlaethol gorau'r byd amddiffyn fflora a ffawna'r wlad; rhai o fynyddoedd mwyaf syfrdanol y byd a hefyd draethau yn ei arfordir helaeth, yn ogystal â rhyfeddodau naturiol eraill fel Rhaeadr Niagara a Llyn Ontario. Mae Canada hefyd yn enwog am ffigurau mor boblogaidd â'r actorion Ryan Reynolds a Ryan Gosling a'r awdur Margaret Atwood. Gwyddys hefyd mai pobl Canada yw rhai o'r bobl fwyaf cwrtais yn y byd, a allai fod yn gliche ond mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n cwrdd â Chanadaiaid yn ei ystyried yn wir.

Twristiaeth yng Nghanada

Mae Canada yn llawn tirweddau hardd a dinasoedd unigryw sy'n denu twristiaid i'r wlad o bob cwr o'r byd. Rhai o'r cyrchfannau twristaidd mwyaf poblogaidd yng Nghanada yw Rhaeadr Niagara, Mynyddoedd Creigiog, Parc Cenedlaethol Banff, Tŵr CN yn Toronto, Old Quebec, sy'n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, Whistler, cyrchfan sgïo enwog, Parliament Hill yn Ottawa, a llawer o safleoedd a chyrchfannau unigryw eraill o'r fath.

Economi a Busnes yng Nghanada

Mae Canada yn un o'r cenhedloedd cyfoethocaf y byd o ran cyfoeth yn ogystal ag adnoddau naturiol ac mae'n cynhyrchu nwyddau fel cynhyrchion coedwig naturiol, eitemau wedi'u cynhyrchu fel automobiles, olew a mwynau, a hefyd cynhyrchion bwyd ac anifeiliaid oherwydd ei hanes cyfoethog o amaethyddiaeth a ffermio. Ond fel gyda'r mwyafrif o genhedloedd datblygedig, y diwydiant gwasanaeth sy'n dominyddu economi Canada. Masnach fyd-eang yn ffynnu yng Nghanada gan ei fod yn un o'r cenhedloedd masnachu gorau gydag un o'r economïau mwyaf globaleiddio.

Os ydych chi'n bwriadu ymweld â Chanada, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen amdano gofynion ar gyfer eTA Canada. Gallwch wneud cais am y Hepgor Visa Canada eTA ar-lein yma, ac os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes angen unrhyw eglurhad arnoch, dylech gysylltu â'n desg gymorth am gefnogaeth ac arweiniad.