Polisi Preifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn nodi'r hyn y mae'r wefan hon yn ei wneud gyda'r data y mae'n ei gasglu gan ddefnyddwyr a sut mae'r data hwnnw'n cael ei brosesu ac at ba ddibenion. Mae'r polisi hwn yn ymwneud â'r wybodaeth y mae'r wefan hon yn ei chasglu a bydd yn eich hysbysu pa wybodaeth bersonol amdanoch chi a gesglir gan y wefan a sut a gyda phwy y gellir rhannu'r wybodaeth honno. Bydd hefyd yn eich hysbysu sut y gallwch gyrchu a rheoli'r data y mae'r wefan yn ei gasglu a'r dewisiadau sydd ar gael ichi o ran defnyddio'ch data. Bydd hefyd yn mynd dros y gweithdrefnau diogelwch sydd ar waith ar y wefan hon a fydd yn atal rhag camddefnyddio'ch data. Yn olaf, bydd yn eich hysbysu ar sut i gywiro'r gwallau neu'r camgymeriadau yn y wybodaeth pe bai unrhyw rai.

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd a'i delerau ac amodau.


Casglu Gwybodaeth, Defnyddio, a Rhannu

Ni sy'n berchen ar y wybodaeth a gesglir gan y wefan hon yn unig. Yr unig wybodaeth y gallwn ei chasglu neu y mae gennym fynediad iddi yw'r wybodaeth a ddarperir yn wirfoddol i ni gan y defnyddiwr trwy e-bost neu unrhyw fath arall o gyswllt uniongyrchol. Nid yw'r wybodaeth hon yn cael ei rhannu na'i rhentu i unrhyw un gennym ni. Defnyddir y wybodaeth a gesglir gennych yn unig i ymateb i chi ac i gyflawni'r dasg rydych wedi cysylltu â ni amdani. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu ag unrhyw drydydd parti y tu allan i'n sefydliad ac eithrio pan fydd angen gwneud hynny er mwyn prosesu'ch cais.

Mynediad a Rheolaeth Defnyddiwr i'w Wybodaeth

Gallwch gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost a ddarperir ar ein gwefan er mwyn cael gwybod pa ddata y mae ein gwefan wedi’i gasglu amdanoch, os o gwbl; i gael i ni newid neu gywiro unrhyw ddata amdanoch sydd gennym; ein cael i ddileu'r holl ddata y mae'r wefan wedi'i gasglu oddi wrthych; neu yn syml i fynegi eich pryderon a'ch ymholiadau am y defnydd a wnawn o'r data y mae ein gwefan yn ei gasglu gennych. Mae gennych hefyd y dewis o optio allan o unrhyw gysylltiad â ni yn y dyfodol.

Mae Mewnfudo, Ffoaduriaid a Dinasyddiaeth Canada (IRCC) angen y wybodaeth hon fel y gellir penderfynu ar eich eTA ar gyfer Canada gyda phroses benderfynu wybodus ac nad ydych yn cael eich troi yn ôl ar adeg mynd ar fwrdd neu ar adeg mynediad i Ganada.

diogelwch

Rydym yn cymryd pob rhagofalon diogelwch er mwyn diogelu’r wybodaeth a gesglir oddi wrthych gan y wefan. Mae unrhyw wybodaeth sensitif, breifat a gyflwynir gennych ar y wefan yn cael ei diogelu ar-lein ac all-lein. Mae'r holl wybodaeth sensitif, er enghraifft, data cerdyn credyd neu gerdyn debyd, yn cael ei throsglwyddo i ni'n ddiogel ar ôl amgryptio. Mae'r eicon clo caeedig ar eich porwr gwe neu'r 'https' ar ddechrau'r URL yn brawf o'r un peth. Felly, mae amgryptio yn ein helpu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a sensitif ar-lein.

Yn yr un modd, rydym yn amddiffyn eich gwybodaeth all-lein trwy ganiatáu mynediad i unrhyw wybodaeth sy'n eich adnabod yn bersonol dim ond i ddewis gweithwyr sydd angen y wybodaeth er mwyn cyflawni swydd sy'n prosesu eich cais. Mae'r cyfrifiaduron a'r gweinyddwyr y mae'ch gwybodaeth yn cael ei storio ynddynt hefyd wedi'u diogelu ac yn ddiogel.

Prosesu Eich Cais / Gorchymyn

Yn unol â'n telerau ac amodau, mae'n orfodol i chi ddarparu gwybodaeth i ni sydd ei hangen i brosesu eich cais neu archeb a wneir ar ein gwefan. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol, cyswllt, teithio a biometrig (er enghraifft, eich enw llawn, dyddiad geni, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, gwybodaeth pasbort, teithlen deithio, ac ati), a hefyd gwybodaeth ariannol megis cerdyn credyd/debyd rhif a dyddiad dod i ben, etc.

Rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth hon i ni wrth gyflwyno cais am wneud cais am eTA Canada. Ni chaiff y wybodaeth hon ei defnyddio at unrhyw ddibenion marchnata ond dim ond i gyflawni eich archeb. Os byddwn yn dod o hyd i unrhyw drafferth i wneud yr un peth neu os oes angen rhagor o wybodaeth gennych, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth gyswllt a ddarparwyd gennych i gysylltu â chi.

Cwcis

Ffeil destun fach neu ddarn o ddata yw cwci sy'n cael ei anfon gan wefan trwy borwr gwe'r defnyddiwr i'w storio ar gyfrifiadur y defnyddiwr sy'n casglu gwybodaeth log safonol yn ogystal â gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr trwy olrhain pori a gweithgaredd gwefan y defnyddiwr. Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau bod ein gwefan yn gweithio'n effeithiol ac yn llyfn ac i wella profiad y defnyddiwr. Mae dau fath o gwcis yn cael eu defnyddio gan y wefan hon - cwci gwefan, sy'n hanfodol i ddefnydd y defnyddiwr o'r wefan ac i brosesu'r wefan o'i chais ac nad yw'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â gwybodaeth bersonol y defnyddiwr; a chwci dadansoddeg, sy'n olrhain defnyddwyr ac yn helpu i fesur perfformiad y wefan. Gallwch optio allan o gwcis dadansoddeg.


Addasu a newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y bydd ein polisi cyfreithiol, ein Telerau ac Amodau, ein hymateb i ddeddfwriaeth y Llywodraeth a ffactorau eraill yn ein gorfodi i wneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae'n ddogfen fyw sy'n newid a gallwn wneud newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn ac efallai na fyddwn yn eich hysbysu o'r newidiadau i'r polisi hwn.

Mae'r newidiadau a wneir i'r polisi preifatrwydd hwn yn effeithiol ar unwaith ar ôl cyhoeddi'r polisi hwn ac maent yn dod i rym ar unwaith.

Cyfrifoldeb y defnyddwyr yw ei fod yn cael gwybod am y polisi preifatrwydd hwn. Pan fyddwch chi'n cwblhau Ffurflen Gais am Fisa Canada, gwnaethom ofyn ichi dderbyn ein Telerau ac Amodau a'n Polisi Preifatrwydd. Rydych chi'n cael cyfle i ddarllen, adolygu a rhoi adborth i ni o'n Polisi Preifatrwydd cyn cyflwyno'ch cais a'ch taliad i ni.


Dolenni

Dylai'r defnyddiwr glicio ar unrhyw ddolenni sydd wedi'u cynnwys ar y wefan hon i wefannau eraill yn ôl eu disgresiwn. Nid ydym yn gyfrifol am bolisi preifatrwydd gwefannau eraill a chynghorir defnyddwyr i ddarllen polisi preifatrwydd gwefannau eraill eu hunain.

Gallwch chi ein cyrraedd ni

Gellir cysylltu â ni trwy ein Desg helpu. Rydym yn croesawu adborth, awgrymiadau, argymhellion a meysydd i'w gwella gan ein defnyddwyr. Rydym yn edrych ymlaen at wella'r platfform sydd eisoes yn y byd orau ar gyfer gwneud cais am Canada Visa Online.