എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പേയ്‌മെന്റ് നിരസിച്ചത്? പ്രശ്‌നപരിഹാര ടിപ്പുകൾ

പേയ്‌മെന്റ് നിരസിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം.

നിങ്ങളുടെ എങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിരസിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പരിശോധിക്കുക:

നിങ്ങളുടെ കാർഡ് കമ്പനിക്കോ ബാങ്കിനോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് - ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടിന് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബാങ്കോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമോ ഈ പൊതുവായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്.

നിങ്ങളുടെ കാർഡ് കാലഹരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ടു - നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഇപ്പോഴും സാധുതയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കാർഡിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ ഇല്ല - ഇടപാടിനായി പണമടയ്ക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാർഡിന് മതിയായ ഫണ്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

പേപാൽ ഉപയോഗിച്ചാണോ പേയ്‌മെന്റ് നടത്തിയത്?

നിങ്ങൾ തെറ്റായ കാർഡ് നൽകുന്ന രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു - PayPal പേയ്‌മെന്റ് വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾ ശരിയായ രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബാങ്ക് നൽകിയതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

പേയ്‌മെന്റ് രാജ്യം

മുകളിലുള്ളവയൊന്നും സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]